Đồ ăn

Đồ gọi theo suấtCaloGiá
Bánh cuốn chay chả rán
 600 35.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 68038.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên 582 33.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm 57054.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
552
 62.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 474 34.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng 640 37.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 654 51.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 59349.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 67352.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên 575 47.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt  chả tôm
563
 68.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
545 76.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 467 48.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng 633  51.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
64765.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán 59359.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng67362.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên 575 57.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm56378.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực  545 86.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm  467 58.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng 633  61.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 647 75.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay  460 20.000 đ/suất

 2090  91.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 45334.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)  453 44.000 đ/suất
Chả rán
 14015.000 đ/suất
Thịt nướng
 22018.000 đ/suất
Thịt viên 122 13.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
14.000 đ/suất
Chả tôm
 11034.000 đ/suất
Chả mực
 9242.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 12.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 10.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>