Món bán chạy

Bánh cuốn mượt +CaloGiá
Bánh cuốn mượt chả rán
 641 42K/suất
Bánh mượt thịt nướng
 72142K/suất
Bánh cuốn mượt ruốc tôm 51542K/suất
Bánh cuốn mượt lạp xưởng 68142K/suất
Bánh cuốn nhân thịt +CaloGiá 
Bánh cuốn nhân thịt chả rán638 59K/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng 718  59K/suất
Bánh cuốn nhân thịt lạp xưởng
 632 59K/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
51259K/suất
Bánh cuốn nhân tôm +CaloGiá
Bánh cuốn nhân tôm chả rán638 69K/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng718 69K/suất
Bánh cuốn nhân tôm lạp xưởng632  69K/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm 512  69K/suất

 
tag