Đồ ăn

Đồ gọi theo suất Calo Giá
Bánh cuốn chay chả rán
 560  31.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 640 34.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên  542  30.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm  530 51.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
512
 59.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 434  31.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 614  47.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 556 44.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 636 47.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên  538  43.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt  chả tôm
526
 64.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
508  72.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 430  44.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
610 60.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán  556 53.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng 636 56.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên  538  52.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm 526 73.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực   508  81.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm   430  53.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 610  69.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay   420  17.000 đ/suất

 2100   85.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 416 30.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)   416  39.000 đ/suất
Chả rán
 140 14.000 đ/suất
Thịt nướng
 220 17.000 đ/suất
Thịt viên  122  13.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
14.000 đ/suất
Chả tôm
 110 34.000 đ/suất
Chả mực
 92 42.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 12.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 10.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>