Đồ ăn

Đồ gọi theo suấtCaloGiá
Bánh cuốn chay chả rán
 600 33.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 68037.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên 582 32.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm 57053.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
552
 61.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 474 33.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng 640 35.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 654 49.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 59347.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 67351.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên 575 46.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt  chả tôm
563
 67.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
545 75.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 467 47.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng 633  49.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
64763.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán 59357.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng67361.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên 575 56.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm56377.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực  545 85.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm  467 57.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng 633  59.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 647 73.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay  460 19.000 đ/suất

 2090  86.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 45333.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)  453 43.000 đ/suất
Chả rán
 14014.000 đ/suất
Thịt nướng
 22018.000 đ/suất
Thịt viên 122 13.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
14.000 đ/suất
Chả tôm
 11034.000 đ/suất
Chả mực
 9242.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 12.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 10.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>