Đồ ăn

Đồ gọi theo suấtCaloGiá
Bánh cuốn chay chả rán
 560 29.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt nướng
 60331.000 đ/suất
Bánh cuốn chay thịt viên 542 28.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả tôm 53048.000 đ/suất
Bánh cuốn chay chả mực
512
 56.000 đ/suất
Bánh cuốn chay ruốc tôm
 434 29.000 đ/suất
Bánh cuốn chay lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 596 43.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả rán
 55642.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt nướng
 59944.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt thịt viên 538 41.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt  chả tôm
526
 61.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt chả mực
508 69.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt ruốc tôm
 430 42.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân thịt lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
59256.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả rán 55651.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt nướng59953.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm thịt viên 538 50.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả tôm52670.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm chả mực  508 78.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm ruốc tôm  430 51.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm lẫn chả rán thịt nướng, ruốc tôm
 592 65.000 đ/suất

Đồ ăn gọi riêng
 
Calo

  Giá
Bánh cuốn chay  420 16.000 đ/suất

 2100  80.000 đ/kg
Bánh cuốn nhân thịt  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)
 41629.000 đ/suất
Bánh cuốn nhân tôm  (Chưa bao gồm đồ ăn kèm)  416 38.000 đ/suất
Chả rán
 14013.000 đ/suất
Thịt nướng
 18315.000 đ/suất
Thịt viên 122 12.000 đ/suất
Ruốc tôm
 14
13.000 đ/suất
Chả tôm
 11032.000 đ/suất
Chả mực
 9240.000 đ/suất
Lạp xưởng
134
 11.000 đ/suất
Trứng gà ta hấp
80
 9.000 đ/quả

 
tag

Bài viết liên quan >>>